Verksamheten på Oxelskolan

Oxelskolans resursenhet har plats för åtta elever i åk 7-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att finna motivation och arbetsro i den större skolenheten.

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Ur LGR 11, Läroplan för grundskolan)

Undervisning och betyg

Undervisningen sker i mindre grupper eller enskilt – elevens behov avgör. Nationella prov genomförs och betyg ges i enlighet med vad med de nationella krav som formuleras i läroplanen (LGR 11). Oxelskolan kan erbjuda undervisning och möjlighet till betyg i tolv av grundskolans ämnen, däribland idrott, musik, bild, slöjd och hemkunskap. Idrottsundervisningen sker utomhus, på kommunens anläggningar eller i idrottshallar beroende på innehåll. Modersmålsundervisning är också möjlig. Vi gör ofta studiebesök och utflykter inom ramen för ämnestematiska studier i storgrupp och flera medföljande lärare.

Eleven tillhör fortfarande formellt sin hemskola även om undervisningen bedrivs på Oxelskolan och samverkan och kontakter med hemskolan är återkommande inslag i verksamheten.

Förhållningssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Den lågaffektiva pedagogiken innebär bland annat att man försöker skapa en lugn miljö med positiva förväntningar på eleverna för att minska problemskapande beteende.

Personal

På Oxelskolan arbetar fem lärare på heltid samt en musiklärare och en bildlärare vardera en dag i veckan. På skolan finns både manliga och kvinnliga lärare med god åldersspridning. En av lärarna tjänstgör på del av tjänsten som pedagogisk ledare för verksamheten. En psykolog finns också på plats en till två dagar i veckan för elevsamtal och handledning av personal.

Samarbete

Oxelskolan samarbetar med både kommunala och externa parter kring eleverna. Konsultativt stöd hämtas inom specialpedagogik och tal- och språk. Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin m fl kan också vara aktuella samarbetspartners kring en elev.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheten på Oxelskolan