Verksamheten på Oxelskolan

Oxelskolans resursenhet har plats för 10 elever i åk 6-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att finna motivation och arbetsro i den större skolenheten.

På Oxelskolan erbjuds alla elever undervisning i ett socialt sammanhang som stimulerar till livslångt lärande genom en begriplig, förutsägbar, hanterbar och meningsfull skolvardag.   

Genom en samlad personalkompetens och mindre elevgrupper erbjuds ett riktat och intensivt stöd till eleverna. Småskaligheten och det nära samarbetet skapar en helhet och ett sammanhang för eleven. Överblickbarheten och möjligheterna till direkt kommunikation mellan elev, vårdnadshavare, hemskola och personal skapar möjligheter till arbetsro och utveckling för eleven.  På Oxelskolan ser vi varje individ, alla ska få känna att de lyckas,  ger vi eleverna verktyg att hantera sin funktionsvariation, det finns inte en nyckel utan en hel nyckelknippa, ska eleven se och vara delaktig i sitt lärande,  samt är vi en flexibel organisation som möjliggör.

Trygghet - Trivsel - Kunskap är värdeord som vi anser passar Oxelskolan väl. Vi skapar en trygg miljö där eleverna känner sig sedda, delaktiga och uppskattade för dem som de är. Vi är sedan 2019 HBTQ-diplomerade som en del i detta arbete. Vi skapar ett arbetsklimat tillsammans med eleverna som bygger på att trivas på skolan och hitta glädje i arbetet. Vi anser att trygghet och trivsel ger en god grogrund för kunskapsinhämtning och social utveckling.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheten på Oxelskolan