Oxelskolans resursenhet

Oxelskolans resursenhet har plats för 10 elever i åk 6-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att finna sig tillrätta i den större skolenheten. I vårt uppdrag ingår även att ta emot en elev i behov av akut placering.

Oxelskolan är en kommunal resursenhet med plats för tio elever (åk 6-9) samt med en plats för akutplacerade elever. Skolan tar emot elever som behöver placeras i en särskild undervisningsgrupp utanför sin hemskola samt elever som akut behöver placeras på annan plats än sin hemskola under en fyraveckors-period. 

Eleverna som kommer till resursenheten har ofta en problemfylld skolhistoria och stort behov av stöd i skolan både socialt och kunskapsmässigt. Undervisningen sker främst i mindre grupper men kan också ske enskilt del av tiden. I mötet med eleverna är ett lågeffektivt förhållningssätt viktigt. Ett centralt mål är att åstadkomma en känsla av sammanhang, så att eleverna kan återfå känslan av en fungerande skolvardag och ökad måluppfyllelse. Strävan är att eleverna så snart som möjligt ska kunna återgå helt eller delvis till sina hemskolor. 

På Oxelskolan erbjuds alla elever undervisning i ett socialt sammanhang som stimulerar till livslångt lärande genom en begriplig, förutsägbar, hanterbar och meningsfull skolvardag. 

Genom en samlad personalkompetens och mindre elevgrupper erbjuds ett riktat och intensivt stöd till eleverna. Småskaligheten och det nära samarbetet inom personalgruppen skapar en helhet och ett sammanhang för eleven. Överblickbarheten och möjligheterna till direkt kommunikation mellan elev, vårdnadshavare, hemskola och personal skapar möjligheter till arbetsro och utveckling för eleven. 

Trygghet - Trivsel - Kunskap är värdeord som vi anser passar Oxelskolan väl. Vi skapar en trygg miljö där eleverna känner sig sedda, delaktiga och uppskattade för dem som de är. Sedan ht 2019 är vi en HBTQ-diplomerad verksamhet. Vi skapar ett arbetsklimat tillsammans med eleverna som bygger på att trivas på skolan och hitta glädje i arbetet. Vi anser att trygghet och trivsel ger en god grogrund för kunskapsinhämtning och social utveckling. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Oxelskolans resursenhet