Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

 

Elevhälsoarbete

Personalen har regelbundna träffar där man följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Man har också uppföljande möten med elevens hemskola för att utvärdera placeringen. Personalen har även handledning vid behov runt arbetet på skolan.

Pedagogisk kartläggning görs på alla elever för att kunna hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation.

Skolans personal samarbetar ofta med vårdnadshavare. När det behövs är personalen också med och planerar och genomför insatser tillsammans med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. 

Hälsobesök 

Om elever som är placerade på Oxelskolan har behov av skolsköterska är det till hemskolan man vänder sig.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

 

Uppdaterad: